News & Activities Home > News & Activities


บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์)

ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเขตเลือกตั้งของท่านได้ที่นี่ << Click! 

เพียงระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

 

ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ที่นี่