การขอมรณบัตร/ Death Certificate Home > การขอมรณบัตร/ Death Certificate

การขอมรณบัตร

เอกสารแสดงตัวของผู้เสียชีวิตที่ใช้ประกอบการขอใบมรณบัตร

  1. ต้นฉบับหนังสือรับรองการตายซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองที่หน่วยงานของสวิส

**สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่จะรับรองใบรับรองการตายของสวิส ได้ที่นี่**  

  2. เอกสารรับรองการตายจากโรงพยาบาล

  3. หนังสือรับรองการจัดศพ เช่น ใบฌาปนกิจศพ

  4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด

  5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

  6. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

เอกสารของผู้แจ้งการตายสัญชาติไทย

  1. แบบฟอร์ม คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย

  2. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

  3. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

เอกสารของผู้แจ้งการตายสัญชาติสวิสหรือสัญชาติอื่นๆ 

  1. แบบฟอร์ม คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย

  2. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ   ไม่มีค่าธรรมเนียม ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสาร แล้วส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาระบุมุมซองว่า "ฝ่ายแจ้งตาย" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อทำการนัดหมายต่อไป (เอกสารฉบับจริงให้นำมาแสดงในวันที่นัดหมาย)