Power of Attorney Home > Power of Attorney

หนังสือมอบอำนาจ

1. หนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้ทำหนังสือเดินทาง/ วีซา /ใบปกครองบุตร และ หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสารพร้อมกับส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และระบุมุมซองว่า "ฝ่ายมอบอำนาจ"  มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและทำการนัดหมายต่อไป

-  เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาใบปกครองบุตรหรือสำเนาใบหย่า (หากมี) 

5. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 ฟรังก์สวิส (กรุณาเตรียมเงินค่าธรรมเนียมให้พอดี)

 หมายเหตุ ในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีใบปกครองบุตรหรือใบหย่า หากบิดาไม่ได้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ทำเรื่องมอบอำนาจปกครองบุตรด้วย

- เอกสารของบุตร

1. สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 2 ชุด (หากมี)

 

2.มอบอำนาจทำหนังสือรับรองความประพฤติ

 ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสารและส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และระบุมุมซองว่า

"ฝ่ายมอบอำนาจ"  มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและทำการนัดหมายต่อไป

-  เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 2 ชุด

4. รูปถ่ายสีขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

5. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 ฟรังก์สวิส (กรุณาเตรียมเงินค่าธรรมเนียมให้พอดี)

-  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

 

3. หนังสือมอบอำนาจซื้อขายหรือโอนที่ดิน

ผู้ร้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และระบุมุมซองว่า "ฝ่ายมอบอำนาจ" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อทำการนัดหมายให้มาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

- เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 2 ชุด

5. สำเนาโฉนดที่ดินด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 2 ชุด 

6. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 ฟรังก์สวิส (กรุณาเตรียมเงินค่าธรรมเนียมให้พอดี)

-  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน

 

4. หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนนามสกุลหลังการจดทะเบียนสมรส/หย่า

ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสาร และส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และระบุมุมซองว่า

"ฝ่ายมอบอำนาจ" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและทำการนัดหมายต่อไป

-  เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 2 ชุด

4. ทะเบียนสมรส/หย่า ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางการสวิส และคำแปลเป็นภาษาไทยที่ได้รับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด

5. ค่าธรรมเนียม 40 ฟรังก์สวิส

-  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

 

5. หนังสือมอบอำนาจรับรองโสด / คัดสำเนาใบเกิดหรือใบรับรองการเกิด/รับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสาร และส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และระบุมุมซองว่า

"ฝ่ายมอบอำนาจ" มาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและทำการนัดหมายต่อไป

-  เอกสารของผู้มอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 2 ชุด

4. เงินค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 ฟรังก์สวิส (กรุณาเตรียมเงินค่าธรรมเนียมให้พอดี)

-  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  2 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด