กงสุลสัญจร Home > กงสุลสัญจร

กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจร/ นอกเวลาราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2567

(อยู่ระหว่างรอยืนยัน)

ผู้ลงทะเบียนโปรดทราบ:

1. โปรดดูรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

  - ขอมีหนังสือเดินทางธรรมดา 5 ปี และ 10 ปี
  - ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

2. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสมบูรณ์ จะได้รับ SMS ยืนยันนัดหมายล่วงหน้าทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการ (ท่านจะได้รับ sms ภายใน 3 วันทำการหลังการลงทะเบียน

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าและได้รับ SMS ยืนยันนัดหมาย ตลอดจนเตรียมเอกสารประกอบให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วเท่านั้น

 4. ไม่มีบริการแจ้งเกิด/ แจ้งลงทะเบียนคนตาย/มอบอำนาจ/พิมพ์ลายนิ้วมือ/ขอหนังสือรับรอง เนื่องจากการบริการดังกล่าว ต้องมีการตรวจเอกสารและนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

 

****************************************************************กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจร/ นอกเวลาราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2566