การเปลี่ยนนามสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไทยและการแก้ไขบันทึกฐานะครอบครัวภายหลังการจดทะเบียนสมรส Home > การเปลี่ยนนามสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรไทยและการแก้ไขบันทึกฐานะครอบครัวภายหลังการจดทะเบียนสมรส

ขั้นตอนที่ 1 การแปลและรับรองเอกสาร

  1. นำเอกสารการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสวิส (Extrait de l’acte de marriage / Auszug aus dem Eheregister / Estratto dell’atto di matrimonio / Extract from record of marriage / Certificación en extracto de matrimonio) ไปรับรองนิติกรณ์ (legalization) ที่หน่วยงานรัฐของสวิส ดูรายละเอียดสถานที่รับรองเอกสารได้ที่นี่
  2. แปลเอกสารการจดทะเบียนสมรสเป็นภาษาไทย โดยนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เท่านั้น ดูรายชื่อนักแปลได้ที่นี่
  3. นำเอกสารการจดทะเบียนสมรสต้นฉบับที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานสวิสแล้ว พร้อมด้วยคำแปล มาขอรับรองนิติกรณ์ (legalization) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานรับรองเอกสาร 

สามารถติดต่อหมายเลข 031 970 3428 

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 และ 14.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

ขั้นตอนที่ 2 : การดำเนินการในประเทศไทย

ก. กรณีเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเอง

         (1) นำเอกสารที่ได้การรับรองนิติกรณ์ (legalization) จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ไปดำเนินการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

               ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

         (2) ดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อสกุลและแก้ไขบันทึกฐานะครอบครัว ณ ที่ว่าการเขต/ที่ว่าการอำเภอ ที่ท่านมี  ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยคู่สมรสชาวต่างชาติ

              ต้องไปแสดงตนและลงนามในเอกสาร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานด้วย

หมายเหตุ: คู่สมรสฝ่ายชายไม่ได้เดินทางกลับไปด้วย ท่านต้องยื่นคำขอเรื่องขอทำหนังสือข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนการเดินทาง

(คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องมาลงนามลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าเจ้าหน้าที่) 

 

ข. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ท่านต้องมีหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ ดังนี้

         (1) มอบอำนาจให้ไปดำเนินการขอรับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 1 ฉบับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

         (2) มอบอำนาจให้ไปดำเนินการขอเปลี่ยนนามสกุลและแก้ไขบันทึกฐานะครอบครัว ณ ที่ว่าการเขต/ที่ว่าการอำเภอ ที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

         (3) หนังสือตกลงขอใช้ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้ยื่นที่ ณ ที่ว่าการเขต/ที่ว่าการอำเภอ

เพื่อทำหนังสือมอบอำนาจ โปรดจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาล่วงหน้าที่ Royal Thai Embassy Kirchstrasse 56, 3097 Liebefeld-Berne พร้อมระบุมุมซองว่า “ฝ่ายมอบอำนาจ” เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเพื่อทำการนัดหมายต่อไป

         เอกสารของผู้มอบอำนาจ

         1.จดหมายระบุวัตถุประสงค์ในการมอบอำนาจ พร้อมชื่อและหมายเลขติดต่อกลับ

         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด

         3. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อผู้มอบอำนาจ) จำนวน 4 ชุด

         4. สำเนาหน้าข้อมูลส่วนตัวของหนังสือเดินทางไทย จำนวน 4 ชุด

         5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 4 ชุด (หากมี)

         6. สำเนาทะเบียนสมรส ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางการสวิส และคำแปลเป็นภาษาไทยที่ได้รับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 3 ชุด

         7. สำเนาหน้าข้อมูลส่วนตัวของหนังสือเดินทางไทยของสามี จำนวน 2 ชุด

         เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

         1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด

         2. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีเลขที่บ้านและชื่อผู้รับมอบอำนาจ) จำนวน 4 ชุด

         3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ ชื่อสกุล จำนวน 4 ชุด (หากมี)

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหนังสือมอบอำนาจ 

สามารถติดต่อหมายเลข 031 970 3425

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 และ 14.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

ขั้นตอนที่ 3: การทำบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางใหม่

เมื่อท่านได้รับเอกสารหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลเรียบร้อยแล้ว 

โปรดคลิกเพื่อดูเอกสารประกอบและนัดหมาย

● บัตรประชาชน    https://www.thaiembassy.ch/Content/Embassy/112.html

● หนังสือเดินทาง    https://www.thaiembassy.ch/Content/Embassy/89.html

สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางได้ในวันเดียวกันได้ โดยต้องนัดทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อนนัดทำหนังสือเดินทางอย่างน้อย 30 นาที