บัตรประชาชน/ Thai ID Home > บัตรประชาชน/ Thai ID

งานบัตรประชาชน

บุคคลสัญชาติไทยสามารถขอทำบัตรประชาชนได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยบัตรประชาชนใบแรกสามารถทำได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น

1. กรณีบัตรหมดอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียม 
บัตรหมดอายุ จะสามารถทำบัตรใหม่ได้ก่อนและหลังวันที่หมดอายุ 60 วัน  เช่น หากบัตรประชาชนหมดอายุในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำบัตรประชาชน

** กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

 

2. กรณีบัตรประชาชนสูญหาย.................ค่าธรรมเนียม 5 ฟรังก์สวิส

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำบัตรประชาชน

** กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

 

3. กรณีแก้ไข หรือเปลี่ยนชื่อสกุลในหน้าบัตรประชาชน..............ค่าธรรมเนียม 5 ฟรังก์สวิส

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำบัตรประชาชน

** กรณีไม่มีเอกสารฉบับจริงมาแสดง อนุโลมให้ใช้สำเนาเอกสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาแสดงแทนได้ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องที่ไม่มีเอกสารครบตามเงื่อนไข

วันเวลาและสถานที่ทำบัตรประชาชน 
ผู้ร้องจะต้องทำนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าที่ https://www.thaiembassy.ch/Appointment กรุณาเลือกบริการ งานบัตรประชาชน (Thai ID)
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดราชการ

แบบฟอร์ม แบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน