บัตรประชาชน/ Thai ID Home > บัตรประชาชน/ Thai ID

งานบัตรประชาชน

บุคคลสัญชาติไทยสามารถขอทำบัตรประชาชนได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และบัตรประชาชนใบแรกจะต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น

1. กรณีบัตรหมดอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียม 
บัตรหมดอายุ จะสามารถทำบัตรใหม่ได้ก่อนและหลังวันที่หมดอายุ 60 วัน  เช่น หากบัตรประชาชนหมดอายุในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำบัตรประชาชน

2. กรณีบัตรประชาชนสูญหาย ค่าธรรมเนียม 5 ฟรังก์สวิส

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำบัตรประชาชน

3. กรณีแก้ไข หรือเปลี่ยนชื่อสกุลในหน้าบัตรประชาชน ค่าธรรมเนียม 5 ฟรังก์สวิส

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำบัตรประชาชน

วันเวลาและสถานที่ทำบัตรประชาชน 
ผู้ร้องจะต้องทำนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าที่ https://www.thaiembassy.ch/Appointment กรุณาเลือกบริการ งานบัตรประชาชน (Thai ID)
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนระหว่าง วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แบบฟอร์ม แบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน