Ramkhamhaeng University for Thais Abroad Home > Ramkhamhaeng University for Thais Abroad

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศด้วยการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ ภาค 2/2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 4 มีนาคม 2565 

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขา วิชาการจัดการ)

3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอก บริหารรัฐกิจ)

4. หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบในสมาพันธรัฐสวิส ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น หรือศูนย์สอบอื่น ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศอีก 32 แห่ง (รายชื่อศูนย์สอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

2. วิธีการสมัคร

3. หลักฐานการสมัครและผลการพิจารณา

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข้างต้นเป็น pdf 

 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

          1) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา
          2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
          3) ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
          4) มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เฉพาะคณะ

   1.2 คุณวุฒิของผู้สมัครระดับปริญญาตรี

          (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาวิทยบริการต่างประเทศ พ.ศ. 2549)
          1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศกำหนด หรือ
          2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศกำหนด หรือ
          3) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศกำหนด หรือ 
          4) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาระดับจังหวัด สมาชิกสภาระดับอำเภอ สมาชิกสภาระดับตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงานปกครองของรัฐหรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศกำหนด หรือ
          5) ผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชน หรือตำแหน่งบริหารที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบเท่า และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจำปีของหน่วยงานหรือบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า และมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับตามปีปฏิทิน หรือ
          6) ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาของต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างประเทศ หลักฐานที่ใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาประกอบด้วยหนังสือรับรองการเทียบระดับชั้นวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย หรือจากหน่วยงานที่กำกับดูแลทางการศึกษาของรัฐบาลแต่ละประเทศ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น หรือกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูตหรือสถานกงสุล รับรองว่าหลักฐานการศึกษาที่ผู้สมัครนำมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นหลักสูตรที่รัฐบาลของแต่ละประเทศกำหนดและเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
          7) เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

   1.3 คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ พ.ศ. 2554)
          1) ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ
          2) เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ
          3) เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

          ทั้งนี้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1, 2 และ 3 ต้องมีคุณวุฒิเป็นผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

2. วิธีการสมัคร

2.1 การสมัคร  ไม่เก็บค่าสมัคร
2.2 วิธีการสมัคร

          1) สมัคร On-line ทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.oasc.ru.ac.th และจะต้องส่งใบสมัครที่มีลายเซ็นของผู้สมัครพร้อม แนบหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนทางไปรษณีย์ไปยัง: 

สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ปณ. 1218 ปณฝ. รามคำแหง
BANGKOK 10241, THAILAND

ติดต่อสอบถาม:
โทร:(66 2) 310 8196-7, (66 2) 310 8664-5 โทรสาร: (66 2) 310 8198
e-mail: [email protected]  

          2) หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถสมัคร On-line ทางอินเทอร์เน็ตได้ ให้ Download ใบสมัครจาก  www.ru.ac.th/oasc  กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์  ส่งใบสมัครที่มีลายเซ็นของผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้นได้

3. หลักฐานการสมัครและผลการพิจารณา

3.1 หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
          1) ใบสมัครเป็นนักศึกษาที่มีลายเซ็นของผู้สมัคร 1 ฉบับ (ในการสมัคร on-line ใบสมัครพิมพ์จากอินเทอร์เน็ตเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว)
          2) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ  2 ฉบับ กรณีขอเทียบโอนหน่วยกิต ต้องส่งสำเนาใบรับรองผลการศึกษาอีก 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัคร ต้องแนบสำเนาใบรับรองเทียบวุฒิด้วย (อ่านรายละเอียดจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 6)
          3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการไทย หรือสำเนาบัตรประจำตัวของประเทศนั้น ๆ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          4) สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          5) สำเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี)  โดยถ่ายสำเนา 2 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง
              (1) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล หรือ วัน เดือน ปีเกิด
              (2) กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าให้ส่งหนังสือรับรอง หรือสำเนาหลักฐานแสดง (ตามคุณสมบัติของผู้สมัครข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5)
              (3) กรณีเป็นพระภิกษุ ให้ส่งสำเนาใบสุทธิทางพระ
          6) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป   โดยเขียนชื่อ – สกุลตัวบรรจงหลังรูปทุกรูป

3.2 ผลการพิจารณา
          เมื่อทางมหาวิทยาลัยพิจารณาใบสมัครรวมทั้งการเทียบโอนหน่วยกิตแล้ว จะแจ้งผลการสมัคร ผลการเทียบโอนหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาทราบ  เพื่อเตรียมตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนตามกำหนดต่อไป

 

*********************