ทะเบียนราษฎร/ Registration Home > ทะเบียนราษฎร/ Registration

1. บัตรประชาชน

2. การขอสูติบัตร (การจดทะเบียนเกิด)

3. การขอมรณบัตร

4. การจดทะเบียนสมรส

5. การจดทะเบียนหย่า

6. หนังสือมอบอำนาจ

7. หนังสือรับรอง (Letter of Confirmation)