หนังสือเดินทาง/ Passport Home > หนังสือเดินทาง/ Passport

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์   (E-Passport)

 

-  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มเดิมไม่สามารถต่ออายุได้ ต้องขอมีเล่มใหม่เท่านั้น

-  ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทาง อ้างอิงตามข้อมูลล่าสุดของผู้ร้องในทะเบียนราษฎรไทย ดังนั้น หากต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่เป็นนามสกุลหลังการสมรส/  หย่า ผู้ร้องต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตให้เรียบร้อยก่อนที่จะขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่

-  ไม่จำกัดเวลาการยื่นคำร้องล่วงหน้าเพื่อขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนหนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุได้

 

1. การยื่นคำร้อง

1.1. ช่วงเวลาเปิดรับคำร้อง ระหว่างเวลา 9.00 – 11.30 น. และ 14.00 น. - 15. 00 น. วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดราชการ

1.2  ผู้ร้องต้องทำนัดหมายออนไลน์ เพื่อขอมีหนังสือเดินทางก่อน (กรณีฉุกเฉิน/จำเป็น เช่น หนังสือเดินทางสูญหาย ติดต่อฝ่ายหนังสือเดินทางได้ที่ 031 970 34 14 และ 031 970 34 15)
 

>>> จองนัดหมายออนไลน์ขอรับบริการกงสุลสัญจร ได้ที่ https://forms.gle/o9scQgztfLD7PtBs6

               - วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ นครเจนีวา (สถานที่: คณะผู้แทนไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา Rue Gustave-Moynier 5, 1202 Geneva) ดูแผนที่
 

>>> จองนัดหมายออนไลน์วัน-เวลาราชการ ได้ที่ http://thaiembassy.ch/Appointment  โดยเลือกฝ่ายงานหนังสือเดินทาง กรอกข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อ เลือกวันที่ว่างตัวเลขจะขึ้นเป็นสีเขียว และใส่ Security Code                                                 

                                                                               ***   ช่องเวลาการจองออนไลน์ สำหรับ 1 คนเท่านั้น   ***

 

        หากนัดสำเร็จแล้วจะขึ้นข้อความ Success ด้านล่าง

 

1.3  ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

1.4  กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ขอมีหนังสือเดินทาง ทั้งบิดาและมารดาต้องลงนามยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดา/มารดาผู้หนึ่งผู้ใดไม่สามารถเดินทางมาได้/ หย่าร้าง/มีอำนาจ  ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  ข้อ 3.2

1.5  หากหนังสือเดินทางสูญหาย ท่านจะต้องไปแจ้งความกับตำรวจท้องที่ก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โปรดดูรายละเอียดที่ ข้อ 3.3

1.6  การผลิตและรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์

 

2. ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มอายุไม่เกิน 5 ปี                50  ฟรังก์สวิส

2. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มอายุไม่เกิน 10 ปี            75  ฟรังก์สวิส

   (เฉพาะบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีบัตรประชาชนแล้ว)

3. หนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุไม่เกิน 1 ปี                       25  ฟรังก์สวิส

4. เอกสารเดินทางฉุกเฉิน อายุไม่เกิน 6 เดือน                   ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

3.1 กรณีทั่วไป ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)

-   คำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย ( ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกคำร้องให้เรียบร้อย )

-   หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด

-   บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุอยู่ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ( กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุ โปรดติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้เรียบร้อยก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ )

    ผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย ไม่สามารถขอมีหนังสือเดินทางได้ (บัตรประชาชนใบแรกสามารถทำได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น)

-   สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด (**กรณีผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน สามารถขอมีหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มอายุไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น)

-   สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ฯลฯ

-   สำเนาบัตรพำนักในสวิตเซอร์แลนด์ (Aufenthaltsbewilligung: B/C) หรือหนังสือเดินทางสวิส ที่ยังมีอายุอยู่

-   ซองจดหมายจ่าหน้าที่ชื่อและที่อยู่ของตนเอง พร้อมแสตมป์ 6.30 ฟรังก์สวิส (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีซองจดหมายและแสตมป์จำหน่าย)

-   ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

     >> เล่มอายุไม่เกิน 5 ปี ---- 50 ฟรังก์สวิส

     >> เล่มอายุไม่เกิน 10 ปี ---- 75 ฟรังก์สวิส (*เฉพาะบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ)

 

3.2 กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี

** เฉพาะผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถขอมีหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ได้

** บิดาและมารดาที่ปรากฏชื่อตามสูติบัตร ต้องมาลงนามยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกกรณี

ยกเว้น กรณีเสียชีวิต หย่า บิดา/มารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว โดยต้องแสดงเอกสารประกอบ

-   คำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย ( ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกคำร้องให้เรียบร้อย )

-   หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด

-   บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุอยู่ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

    * กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุ โปรดติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้เรียบร้อยก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

    * กรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและประสงค์ขอมีหนังสือเดินทางเป็นเล่มแรก สถานเอกอัครราชทูตฯ อนุโลมให้ไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน 

-   บัตรประชาชนของบิดาและมารดาตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-   สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา 1 ชุด

-   สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด

-   สำเนาสูติบัตรไทย 1 ชุด

-   สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา 1 ชุด

-   สำเนาคำสั่งศาล บันทึกการหย่า หรือหนังสืออำนาจปกครองบุตร (ป.ค.14) กรณีผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของบิดา/มารดา

-   สำเนาบัตรพำนักในสวิตเซอร์แลนด์ (Aufenthaltsbewilligung: B/C) หรือหนังสือเดินทางสวิส ที่ยังมีอายุอยู่      

-   ซองจดหมายจ่าหน้าชื่อและที่อยู่ของตนเอง พร้อมแสตมป์ 6.30 ฟรังก์สวิส (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีซองจดหมายและสแตมป์จำหน่าย)

-   ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

    >> เล่มอายุไม่เกิน 5 ปี ---- 50 ฟรังก์สวิส

 

3.3 กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

     (1) ขอมีหนังสือเดินทางธรรมดา เล่มใหม่

-   คำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย ( ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกคำร้องให้เรียบร้อย )

-   บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุอยู่ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ( กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุ โปรดติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้เรียบร้อยก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ )

-   สำเนาทะเบียนบ้านไทย (ถ้ามี)

-   สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม 1 ชุด

-   สำเนาบัตรพำนักในสวิตเซอร์แลนด์ (Aufenthaltsbewilligung: B/C) หรือหนังสือเดินทางสวิส ที่ยังมีอายุอยู่

-   ใบแจ้งความจากตำรวจท้องถิ่น

-   บันทึกสอบสวน (ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกบันทึกสอบสวนให้เรียบร้อย)

-   ซองจดหมายจ่าหน้าชื่อและที่อยู่ของตนเอง พร้อมแสตมป์ 6.30 ฟรังก์สวิส

-   ค่าธรรมเนียม (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

     >> เล่มอายุไม่เกิน 5 ปี ---- 50 ฟรังก์สวิส

     >> เล่มอายุไม่เกิน 10 ปี ---- 75 ฟรังก์สวิส (*ยกเว้นผู้ขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรก และยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ขอได้เฉพาะหนังสือเดินทางเล่มอายุไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น)

    (2) ขอมีหนังสือเดินทางฉุกเฉิน หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน เพื่อใช้เดินทางด่วน (ขึ้นอยู่กับกรณี และเหตุผลการเดินทาง)

         >> หนังสือเดินทางฉุกเฉิน มีอายุไม่เกิน 1 ปี เมื่อหมดอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้ ค่าธรรมเนียม 25 ฟรังก์สวิส

         >> เอกสารเดินทางฉุกเฉิน มีอายุตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 6 เดือน ไม่มีค่าธรรมเนียม

-   คำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทย ( ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกคำร้องให้เรียบร้อย )

-   บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุอยู่ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด ( กรณีบัตรประจำตัวประชาชนไทยหมดอายุ โปรดติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้เรียบร้อยก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ )

-   สำเนาทะเบียนบ้านไทย (ถ้ามี)

-   สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม 1 ชุด

-   สำเนาบัตรพำนักในสวิตเซอร์แลนด์ (Aufenthaltsbewilligung: B/C) หรือหนังสือเดินทางสวิส ที่ยังมีอายุอยู่

-   ตั๋วเครื่องบิน แสดงวันเดินทางกลับ

-   ใบแจ้งความจากตำรวจท้องถิ่น

-   บันทึกสอบสวน (ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกบันทึกสอบสวนให้เรียบร้อย)

  

 

 

ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอหนังสือเดินทาง

หน้าที่ 1

 

 

หน้าที่ 2