Passport Home > Passport

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

-  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอายุ 5 ปี และเล่มเดิมไม่สามารถต่ออายุได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอทำเล่มใหม่

-  ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ในประเทศไทยของผู้ขอหนังสือเดินทาง ดังนั้น ชื่อ/สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุด หากผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตในประเทศไทย ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

-  สามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนหนังสือเดินทางหมดอายุได้ ไม่จำกัดระยะเวลาการขอล่วงหน้า

การยื่นคำร้อง

1.  ช่วงเวลาเปิดรับคำร้อง ระหว่างเวลา 9.30 – 11.30 น. วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

2.  ผุู้ร้องจะต้องทำนัดหมายเพื่อขอทำหนังสือเดินทาง สามารถทำนัดหมายได้ทางโทรศัพท์ (031 970 3414 ฝ่ายหนังสือเดินทาง)

    หรือ นัดหมายออนไลน์ได้ที่ http://thaiembassy.ch/Appointment

3.  ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯด้วยตนเอง 

4.  กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ทั้งบิดาและมารดาจะต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หรือมีหนังสือให้ความยินยอม

5.  หากหนังสือเดินทางสูญหาย ท่านจะต้องไปแจ้งความกับตำรวจท้องที่ก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

6.  การผลิตและรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีทั่วไป ผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)

-   หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด

-   บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-   สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด

-   สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ฯลฯ

-   ซองจดหมายจ่าหน้าที่ชื่อและที่อยู่ของตนเอง พร้อมแสตมป์ 6.30 ฟรังก์สวิส

-   ค่าธรรมเนียม 50 ฟรังก์สวิส (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

2. กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี

-   หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา 1 ชุด

-   บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-   บัตรประชาชนของบิดาและมารดาตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-   สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา 1 ชุด

-   สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด

-   สำเนาสูติบัตรไทย 1 ชุด

-   สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา 1 ชุด

-   ซองจดหมายจ่าหน้าชื่อและที่อยู่ของตนเอง พร้อมแสตมป์ 6.30 ฟรังก์สวิส

-   ค่าธรรมเนียม 50 ฟรังก์สวิส (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

3. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (ขอทำหนังสือเดินทางแบบธรรมดาเล่มใหม่)

-   บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-   สำเนาทะเบียนบ้านไทย (ถ้ามี)

-   สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม 1 ชุด

-   ใบแจ้งความจากตำรวจท้องถิ่น

-  ซองจดหมายจ่าหน้าที่ชื่อและที่อยู่ของตนเอง พร้อมแสตมป์ 6.30 ฟรังก์สวิส

-   ค่าธรรมเนียม 50 ฟรังก์สวิส (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

4. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (ใช้เอกสารแทนหนังสือเดินทาง  เพื่อใช้เดินทางกลับเมืองไทยด่วน)

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

-   บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-   สำเนาทะเบียนบ้านไทย (ถ้ามี)

-   สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม 1 ชุด

-   ตั๋วเครื่องบิน แสดงวันเดินทางกลับ

-   ใบแจ้งความจากตำรวจท้องถิ่น

-  หนังสือเดินทางฉุกเฉิน ค่าธรรมเนียม 25 ฟรังก์สวิส (ขึ้นอยู่กับกรณี และเหตุผลการเดินทาง)

-   เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ไม่มีค่าธรรมเนียม