News & Activities Home > News & Activities


มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565

หลักสูตรที่เปิดสอน 

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
  3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น สำหรับศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่างๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

โทร. 0-2310 8664 02310 4054ม 0-2310 8196-7

Email: [email protected]

Facebook: www.facebook.com/ru.oasc