News & Activities Home > News & Activities


การจัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565

สถานเอกอัครราชทูตขอประกาศปิดรับสมัครการเข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 23 โดยขอให้ร้านค้าที่ได้ส่งใบสมัครเข้ามาแล้วรอรับการแจ้งผลการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูต ผ่านทางอีเมล์ โดยจะมีการจัดประชุมร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจับสลากที่ตั้งร้าน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น Kirchstrasse 56, 3097 Liebefeld bei Bern