News & Activities Home > News & Activities


การจัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น กำหนดจะจัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยวไทย อาหารไทย นวดไทยเพื่อสุขภาพ กีฬาไทยและประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างความนิยมไทยในสวิตฯ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างชุมชนไทยกับชาวสวิสและชาวต่างชาติที่อาศัยในสวิตฯ                       

ในการนี้ สถานเอกอัคราชทูตฯ ขอเรียนเชิญสมาคมไทย ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่มและหัตถกรรม เข้าร่วมออกงานเทศกาลไทยฯ โดยสามารถส่งใบสมัครดังแนบมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยโปรดส่งใบสมัครมาทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565  (ไม่รับทางไปรษณีย์)