News & Activities Home > News & Activities


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

            เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เข้าร่วมพิธีปิดการศึกษาของโรงเรียนช้างน้อย ซึ่งตั้งอยู่ ณ นครซูริก
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตลอดจนได้มอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนของโรงเรียนฯ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพในโอกาสครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตฯ รวมทั้งได้พบปะกับผู้ปกครองของนักเรียนด้วย

 

     

     

 

 

 

 

----------------------------------------------

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

12 กรกฎาคม 2564