News & Activities Home > News & Activities


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน (ฝ่ายงานกงสุล)