News & Activities Home > News & Activities


ข้อความสารของนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสมาพันธรัฐสวิสและราชรัฐลิกเตนสไตน์ ร่วมน้อมจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรและความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยมาอย่างยาวนานตลอดพระชนม์ชีพ และผู้ทรงเป็น “พ่อแห่งแผ่นดิน” อันเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอย่างไม่เคยเสื่อมคลาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีความผูกพันกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นประเทศที่เสด็จมาประทับอยู่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์เป็นเวลายาวนานถึง 18 ปี ตั้งแต่ปี 2476 จนถึงปี 2494 ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นสัญลักษณ์ แห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง ดังจะเห็นได้จากภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับสวิตเซอร์แลนด์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2503 หรือเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ซึ่งยังคงเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนชาวสวิสที่ได้ชื่นชมพระบารมีและพระจริยวัตรอันงดงามของทั้งสองพระองค์ อีกทั้ง ยังได้ตอกย้ำและสร้างรากฐานอันมั่งคงให้แก่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนพึงตระหนักรับรู้และพัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้ผลิดอกออกผลและเจริญงอกงามต่อไป และในโอกาสที่ปี 2564 จะครบรอบ 90 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์จากทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว เพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีและผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในยามที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการทำงานของทุกคนอยู่ในขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 มาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวไทยในสมาพันธรัฐสวิสและราชรัฐลิกเตนสไตน์ทุกคน ดังนี้

“ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานย่อมจะต้องมีปัญหาต่าง ๆ เป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ แม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงาน จึงเป็นเรื่องธรรมดา ข้อสำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยไม่ชักช้า ผู้ใดมีสติ ปัญญาคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก ผู้นั้นก็มีหวังบรรลุถึงเป้าหมาย มีความสำเร็จสูง ถ้าเป็นตรงกันข้าม ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จสมหวังได้”

ในท้ายที่สุดนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยได้ร่วมรับชมนิทรรศการ “เส้นทางแห่งความสุข” (Passage of Happiness) ที่จัดทำขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://passage-of-happiness-dec-5-2020.com/ โดยทั่วกัน

***************************

นายจักรี ศรีชวนะ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
4 ธันวาคม 2563