News & Activities Home > News & Activities


เชิญชมคลิปวิดีโอแนะนำโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นแหล่งผลิตจิตอาสา 904 เพื่อให้เป็นวิทยากรชั้นเลิศ สามารถนำประชาชนจิตอาสาในการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาพระราชทาน ให้ข้อเสนอแนะงานด้านจิตอาสาในทุกๆ ด้าน ตลอดจนรับทราบปัญหาภาพรวมของประเทศ สามารถสืบสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำมาสู่การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบุคลิคภาพ มีวินัยที่ดี เป็นอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนฯ ได้ที่ https://jitarsa.school/info หรือเฟสบุ้ค https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/

********************************

สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงเบิร์น
10 กันยายน 2563