News & Activities Home > News & Activities


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เปิดให้บริการกงสุญสัญจรวันหยุด เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจรวันหยุดแก่ประชาชนชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรุงเบิร์น โดยมีผู้มารับบริการยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง ทำบัตรประชาชน รวมถึงแจ้งเกิด รวม 60 คน 

    

    

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของสวิตเซอร์แลนด์อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการภายในอาคาร และเว้นระยะห่างทางสังคม โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างดี 

***********************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิิร์น
31 สิงหาคม 2563