News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น มอบหน้ากากอนามัยให้แก่เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น มอบหน้ากากอนามัยให้แก่เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

               เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 295 ชิ้น จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ให้แก่นางชุติมา แฮล์ก ผู้ประสานงานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปประจำสมาพันธรัฐสวิส โดยเครือข่ายฯ จะนำหน้ากากอนามัยดังกล่าวไปแจกจ่ายกับสมาชิกและองค์กรภาคีในสมาพันธรัฐสวิสและในประเทศที่มีสมาชิกเครือข่ายฯ

               เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Thai Women Network in Europe) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานช่วยเหลือคนไทย รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หญิงไทย และคนไทยในยุโรป โดยปัจจุบันเครือข่ายฯ มีสมาชิกและภาคีใน 19 ประเทศ และมีสำนักงานประสานงานหลักอยู่ที่สมาพันธรัฐสวิส

 

----------------------------------------------

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

25 สิงหาคม 2563