News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมเทคนิคการนวดกระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลืองของสมาคมไทยสมาร์ทสวิตเซอร์แลนด์

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมเทคนิคการนวดกระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลืองของสมาคมไทยสมาร์ทสวิตเซอร์แลนด์

                    เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมเทคนิคการนวดกระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลืองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งสมาคมไทยสมาร์ทสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดขึ้นที่เมือง Olten และได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

                    การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะเพิ่มเติมแก่พนักงานนวดคนไทยในสวิตฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ทักษะการนวดที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และการนำทักษะที่ได้รับไปใช้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจนวดและสปาไทย ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 20 คน

 

  

 

 

----------------------------------------------

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

17 สิงหาคม 2563