News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เยี่ยมและให้กำลังใจชุมชนไทยในภาคตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์

                           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าของกิจการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารไทย ซึ่งมีครอบครัวคนไทยเป็นเจ้าของกิจการ ในเมือง Chur สวิตเซอร์แลนด์ และเจ้าของร้านอาหารไทยในลิกเตนสไตน์ โดยได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีต่อกิจการโรงแรมและร้านอาหารไทยในภาคตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และ
ลิกเตนสไตน์ และมาตรการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติภายหลังการผ่อนคลาย lockdown เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
 
 
  
  
 

**********************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
19 มิถุนายน 2563