News & Activities Home > News & Activities


โครงการจิตอาสาพระราชทาน : ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีโอกาสฝึกอบรมเรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในช่วงวิกฤต โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ได้จัดการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่างฯ โดยมีประชาชนในชุมชนใกล้เคียงสนใจร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

  

ฟาร์มตัวอย่างฯ แห่งนี้มีพื้นที่รวม 302 ไร่ มีการจัดสรรที่ดิน จำนวน 30 ไร่ จัดทำเป็นโคก หนอง นา และคลองไส้ไก่ สำหรับทำกิจกรรมด้านการปะมง การปลูกข้าว ปลูกพืชผัก ผลไม้ อีกทั้งปลูกพืชสมุนไพร ทำปศุสัตว์ พร้อมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเลิกจ้างงานจากการเป็นลูกจ้างในโรงแรมรีสอร์ท ในอำเภอสวนผึ้ง ซึ่งถูกปิดตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ บางรายถูกเลิกจ้างงานกลับมาจากกรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ ฟาร์มตัวอย่างฯ ได้เชิญบุตรของประชาชนที่ร่วมโครงการมาเรียนรู้กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจ จำนวน 61 คน ในทุกวันอังคารด้วย

  

**************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
12 มิถุนายน 2563