News & Activities Home > News & Activities


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ให้ “โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  เป็นแห่งที่ 12 ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกันแล้ว ยังใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมกับมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา  3 วัน

 

พิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมพิธีฯ

สำหรับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ให้บริการดูแลและรักษาประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และนครสวรรค์ เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 3 แต่ละวันมีผู้ป่วยมารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 2,000 คนต่อวัน ให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หายแล้วทั้งสิ้น 7 ราย และขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยโควิด -19 แล้วในจังหวัดนครสวรรค์ 

ทั้งนี้ ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ยังสามารถต่อยอดสู่การตรวจหาเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่อาจจะมีสถานการณ์ระบาดขึ้น และยังเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาแพทย์ในการเรียนการสอนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ต่อไป

*********************************

ที่มา: สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
29 พฤษภาคม 2563