News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เยี่ยมและให้กำลังใจผู้แทนสมาคมอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ร้านนวดไทยและสปาในเมืองซูริก และวัดไทยในสวิตเซอร์แลนด์

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เยี่ยมและให้กำลังใจผู้แทนสมาคมอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์
ร้านนวดไทยและสปาในเมืองซูริก และวัดไทยในสวิตเซอร์แลนด์

 

                    เมื่อวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม 2563 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ประธานสมาคมอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์

และร้านนวดไทยและสปาในเมืองซูริก โดยได้สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่มีต่อกิจการร้านอาหารไทยและร้านนวดไทยและสปา

ของคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และมาตรการต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติภายหลังการผ่อนคลาย lockdown เพื่อเป็น

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

                    นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้ากราบนมัสการพระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม และพระครูวิเทศวิหารธรรม เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารเอชาลองส์ โดยได้ถวาย

เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของวัดด้วย

 

 

 

 

 

**********************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
22 พฤษภาคม 2563