News & Activities Home > News & Activities


เรื่อง บริการกงสุลนอกเวลาราชการ ปี 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
เรื่อง บริการกงสุลนอกเวลาราชการ ณ กรุงเบิร์น
**********************************
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ใช้บริการกงสุลนอกเวลาราชการ ทำหนังสือเดินทาง จดทะเบียนคนเกิด ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

โดยจะให้บริการกุงสุลสัญจร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ นครเจนีวา ที่สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ที่อยู่ 5 Rue Gustave-Moynier, 1202 Geneva ตามวันเวลา ดังนี้
- วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 16.00 น.
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริการในวันดังกล่าว ขอความกรุณา แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า
ที่เบอร์โทรศัพท์ 031-970-34 14 เพื่อประโยชน์สำหรับการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้
ขอความกรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และเตรียมเงินสำหรับชำระค่าธรรมเนียมให้พอดี ตามรายการ ดังนี้

การทำหนังสือเดินทาง
ให้มาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง พร้อมยื่นแบบฟอร์มขอทำหนังสือเดินทางที่กรอกแล้ว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทำหนังสือเดินทางได้ตามลิ้งด้านล่าง) ภาพถ่ายล่าสุด 1 ใบ สำเนาบัตรประชาชนไทยฉบับล่าสุด สำเนาทะเบียนบ้านฉบับล่าสุด (หากเคยเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หรือคำนำหน้า ให้ยื่นหลักฐานด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว เป็นต้น) ค่าธรรมเนียม 55 ฟรังก์สวิส

การทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
ขอให้ทั้งเด็ก บิดาและมารดามาเซ็นชื่อพร้อมกัน พร้อมยื่นแบบฟอร์มขอทำหนังสือเดินทางที่กรอกแล้ว) ภาพถ่ายเด็ก 1 ใบ สำเนาสูติบัตรของเด็ก สำเนาบัตรประชาชนไทยและสำเนาทะเบียนบ้านไทยของ
บิดามารดาที่เป็นคนไทย สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา ค่าธรรมเนียม 55 ฟรังก์สวิส

การจดทะเบียนเกิด
ขอให้ทั้งเด็ก บิดา และมารดามาด้วยกัน และเตรียมสูติบัตรจากทางการสวิส (ให้นำสูติบัตรจากทางการสวิสตัวจริงไปรับรอง Beglaubigung/Légaliser ที่ Staatskanzlei des Kantons/Chancellerie d'Etat du Canton ก่อนนำมาถ่ายสำเนา) ทะเบียนเกิดจากโรงพยาบาล ภาพถ่ายเด็ก 2 ใบ สำเนาสูติบัตรของทางการสวิส สำเนาบัตรประชาชนไทยและสำเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดามารดาที่เป็นคนไทย สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
หมายเหตุ การยื่นจดทะเบียนเกิด ไม่สามารถ ยื่นขอทำหนังสือเดินทางไทยในวันเดียวกันได้
ให้ยื่นขอทำหนังสือเดินทางไทยหลังจากได้สูติบัตรไทย เรียบร้อยแล้ว
การรับเอกสารทางไปรษณีย์
หากต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งหนังสือเดินทางและ/หรือสูติบัตรให้ทางไปรษณีย์ ขอให้ยื่นซองจดหมาย (ซองขนาดครึ่ง A4 สำหรับหนังสือเดินทาง / ซองขนาด A4 สำหรับสูติบัตร) จ่าหน้าถึงตัวท่านเองพร้อมที่อยู่ที่ชัดเจน และติดแสตมป์ 6.30 ฟรังก์สวิสด้วย

การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อแจ้งข่าวสาร ขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือเคยรายงานแล้วแต่ย้ายที่อยู่ใหม่หรือมีการเปลี่ยนหมายเลขติดต่อ มาแจ้ง ข้อมูลล่าสุดของท่านต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ สถานที่จัดกงสุลสัญจร แบบคำร้องต่างๆ สามารถdownload จากเว็บไซต์ http://thaiembassy.ch/Weblink/Download
 

หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น โทรศัพท์ 031-970-3414 หรือ 031-970-3031 หรือ 031-970-3425 และโปรดติดตามการจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไปในโอกาสหน้า