News & Activities Home > News & Activities


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม Bellevue Palace กรุงเบิร์น โดยมีคณะทูตานุทูตในสมาพันธรัฐสวิส ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานสวิสที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยภาคเอกชนสวิส นักธุรกิจและผู้แทนสมาคมและชุมชนไทยในสมาพันธรัฐสวิส เข้าร่วมประมาณ 300 คน

  

  

ในโอกาสนี้ นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและย้ำถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติของไทย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวกล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ได้นำความปิติเปรมปรีดิ์มาสู่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศในปี 2562 ด้วย

  

ในช่วงท้ายของงาน เอกอัครราชทูตฯ ได้นำเหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนชุมชนไทยในสมาพันธรัฐสวิสที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงรับรอง ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

****************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
5 ธันวาคม 2562