News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เข้าร่วมการหารือระหว่างอาหารกลางวันร่วมกับนาย Guy Parmelin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การศึกษา และการวิจัยของสวิตฯ

       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างอาหารกลางวัน ซึ่งนาย Guy Parmelin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การศึกษา และการวิจัย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ ASEAN Committee in Bern (ACB) ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสวิตเซอร์แลนด์และความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียน ณ Von Wattenwyl-Haus กรุงเบิร์น

 

 

 

 

 

       ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันครั้งนี้ ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย ลาว และเมียนมา

ซึ่งการหารือเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยฝ่ายสวิตเซอร์แลนด์และอาเซียนมีความพร้อมและกระตือรือร้นในการส่งเสริมความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการศึกษาระหว่างกัน

 

  

 

 

**********************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
3 ธันวาคม 2562