News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เข้าร่วมงาน Information Day ณ เมือง Vaduz ลิกเตนสไตน์

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เข้าร่วมงาน Information Day ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศลิกเตนสไตน์ ณ เมือง Vaduz เพื่อแจ้งแนวนโยบายด้านต่างประเทศที่สำคัญของลิกเตนสไตน์แก่เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจำลิกเตนสไตน์ รวมทั้งใช้โอกาสนี้แนะนำ Dr. Katrin Eggenberger รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของลิกเตนสไตน์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

 

 

     นอกจากนี้ ภายในงานนาย Adrian Hasler นายกรัฐมนตรีลิกเตนสไตน์ และนาย Daniel Risch รองนายกรัฐมนตรีลิกเตนสไตน์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเกี่ยวภาพรวมแนวนโยบายของ
ลิกเตนสไตน์ที่ให้ความสำคัญกับด้าน Innovation และ Reliability

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นถ่ายภาพร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีลิกเตนสไตน์