News & Activities Home > News & Activities


ประธานและคณะกรรมการของสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน สวิตเซอร์แลนด์ ได้เข้าพบนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เพื่อมอบหนังสือคู่มือ

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ประธานและคณะกรรมการของสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน สวิตเซอร์แลนด์ ได้เข้าพบนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เพื่อมอบหนังสือคู่มือ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว สวิตเซอร์แลนด์" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราขทูตฯ และรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมของทางสมาคมฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา

     ในโอกาสนี้ ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมของทางสมาคมฯ ในปี 2563 โดยเน้นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเป็นสำคัญ และการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์