News & Activities Home > News & Activities


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยในช่วงเช้า มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซนบาค โดยนางสาวสุทธาทิพย์ วาทิตต์พันธุ์ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา ถวายผ้าไตร ภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้น คณะสงฆ์ นำโดยพระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม สดับปกรณ์และสวดอนุโมทนากถา 

 

 

 

จากนั้น ในช่วงบ่าย สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีวางพวงมาลา ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยอุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ตลอดจนชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในสมาพันธรัฐสวิส วางพวงมาลาต่อหน้าพระบรมรูปปั้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 

****************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
23 ตุลาคม 2562