News & Activities Home > News & Activities


กงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

      วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เพื่อให้บริการด้านกงสุลนอกเวลาราชการแก่ชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีคนไทยมาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางและสูติบัตร รวมจำนวน 91 ราย ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม แล้วพบกับกิจกรรมกงสุลสัญจรได้ใหม่ในปี 2563 ????????