News & Activities Home > News & Activities


งานสัมมนาหัวข้อ “Food Innovation in Thailand: Insights on New Development”

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหัวข้อ “Food Innovation in Thailand: Insights on New Development”

ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดขึ้นที่โรงแรม Park Hyatt นครซูริก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรัฐบาล ภาคการศึกษา และภาคเอกชนของสวิตเซอร์แลนด์รับทราบถึงศักยภาพและโอกาสใน

การร่วมมือกับประเทศไทยในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหารของไทย

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น กล่าวเปิดงานสัมมนา

 

          งานสัมมนาครั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ Ms. Christina Senn-Jakoben ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะ startup สาขานวัตกรรมอาหารและสินค้าอาหารของสวิส ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม Food & Retail Vertical ของสถาบัน Kickstart Switzerland มาบอกเล่าประสบการณ์การเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษในงาน Startup Thailand 2019    ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  รวมทั้งเข้าพบหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานของไทยที่ส่งเสริมนวัตกรรมอาหารและ startup


          ในระหว่างวันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2562 โดยเฉพาะศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหารของไทยและโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยและสวิตฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา startup และนวัตกรรมอาหาร รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนา startup ของไทย 

 

         

          การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส อาทิ กระทรวงเศรษฐกิจ และหน่วยงาน Economie Suisse รวมทั้งจากมหาวิทยาลัยซูริกและภาคเอกชน ซึ่งต่างแสดงความสนใจและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสที่ไทยและสวิตฯ จะร่วมมือในด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารต่อไป 

      

**********************