News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา ตามคำเชิญของโรงเรียนฯ และสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีนางกรรณิการ์ วัฒนกนกธรรม ครูใหญ่ของโรงเรียนฯ รอให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับสมาชิกสมาคมครูไทยฯ จากโรงเรียนสอนภาษาไทยทั่วสวิตเซอร์แลนด์รวม 10 คน เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรม ณ นครเจนีวา ซึ่งเปิดสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กไทยที่เกิดและเติบโตในนครเจนีวาและพื้นที่ใกล้เคียงมาแล้วกว่า 22 ปี ปัจจุบัน มีครูอาสาจำนวน 7 คน และนักเรียนจำนวนประมาณ 40 คน ทำการสอนทุก ๆ วันเสาร์ โดยใช้อาคาร Cycle de Sécheron Avenue Blanc 1, 1202 Genève ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นเจนีวา เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนของโรงเรียนฯ แบ่งเป็น 6 ชั้นเรียนตามระดับความยากง่ายของเนื้อหา โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาโดยคุณครูสาลี่ ศิลปะสธรรมเป็นพื้นฐานในการสอน โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยกับผู้ปกครองและอ่านเขียนภาษาไทยเบื้องต้นได้ โดยโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากผู้ปกครอง รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาการการเรียนการสอนและหนังสือเรียนจากสมาคมครูไทยฯ ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา หรือให้การสนับสนุนโรงเรียนฯ สามารถติดต่อโรงเรียนฯ ได้ที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 079 769 9490 ทางอีเมล์ pamuk-saly@bluewin.ch หรือ Facebook Page: โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ นครเจนีวา

****************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

13 พฤษภาคม 2562