News & Activities Home > News & Activities


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดศรีนครินทรวราราม

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยในสมาพันธรัฐสวิส จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซนบาค โดยได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดภายในอาคารและรอบบริเวณวัดฯ 

จากนั้น นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมีพระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นได้ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยในสมาพันธรัฐสวิสถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้ด้วย

 

************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

7 พฤษภาคม 2562