News & Activities Home > News & Activities


งานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นกับกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์-ไทย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตให้กับนาง Roberta Pantani สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวิสจากรัฐ Tessin สังกัดพรรค Lega dei Ticinesi (LdT) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์-ไทย (Switzerland-Thailand Parliamentary Friendship Group) และนาย Jean-Luc Addor สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวิสจากรัฐ Valais และนาย Andreas Glarner สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวิสจากรัฐ Aargau โดยทั้งสองสังกัดพรรค Swiss People’s Party (SVP) และเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์-ไทยด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ แนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นกับรัฐสภาสวิส ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของทั้งสองประเทศ ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงพัฒนาการทางการเมืองไทยภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 และได้สอบถามข้อมูลแนวโน้มทางการเมืองสวิส โดยเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปของสวิสในเดือนตุลาคม 2562 นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์ – ไทยทั้ง 3 ท่าน ยังได้บอกเล่าประสบการณ์ความประทับใจเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งได้มีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยเป็นจำนวนหลายครั้ง เป็นเวลากว่า 10 ปี

กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์-ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2561 มีสมาชิก จำนวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวิสและสมาชิกวุฒิสภาสวิส และยังมีนาง Marina Carobbio ประธานสภาผู้แทนราษฎรสวิสคนปัจจุบันเป็นหนึ่งในสมาชิกอีกด้วย