News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 64 จำนวน 39 คน เดินทางเยือนสมาพันธรัฐสวิส เพื่อศึกษาและดูงานด้านการทหารและพลังงานของสวิตเซอร์แลนด์ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้บรรยายข้อมูลทั่วไปของสวิตเซอร์แลนด์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ ให้แก่คณะดังกล่าว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ