News & Activities Home > News & Activities


การประชุมคณะกรรมการสมาคมอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์

 

   เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มความนิยมและยกระดับอาหารไทยและร้านอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มร้านอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกันหาแนวทางยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านอาหารไทย รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจร้านอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์ และเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มทักษะด้านอาหารไทยให้กับพ่อครัวแม่ครัวไทย กลุ่มแม่บ้าน และชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์

                                              เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประชุมร่วมกับสมาคมอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์

 

   ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาสรรหาคณะกรรมการของสมาคมฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณวันดี สุวรรณทัต ไมเยอร์ ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมฯ คุณสุวีนา คริสเต็น และคุณสุภาวดี ดิคเค่นมานน ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาคมฯ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และอาจารย์พงษ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสมาคมฯ อีก 9 ท่าน

   นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือและเตรียมการสำหรับการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ตลอดทั้งปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยการฝึกอบรมการแกะสลักผักผลไม้ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 การเข้าร่วมงาน Thai Festival ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น การเข้าร่วมงาน Thai Food and Culture Festival ที่เมือง Bülach และการฝึกอบรมการทำขนมเค้ก ในเดือนตุลาคม 2562     

**********************

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
6 มีนาคม 2562