News & Activities Home > News & Activities


คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

 

   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ต้อนรับ พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ กรรมการไฟฟ้านครหลวง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเดินทางศึกษาดูงานด้านพลังงานและแรงงานสัมพันธ์ที่สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2562

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นหารือกับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง
 

   ในระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลภาพรวมข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางคณะเกี่ยวกับข้อมูลด้านพลังงานของสวิตเซอร์แลนด์ และความร่วมมือด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ของไทยกับสวิตเซอร์แลนด์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง

   การพบหารือระหว่างเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวงในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยทางการไฟฟ้านครหลวงสามารถนำข้อมูลจากการพบหารือในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานและเป็นแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไป

      

**********************

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
4 มีนาคม 2562