News & Activities Home > News & Activities


เรื่อง บริการกงสุลนอกเวลาราชการ ปี 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

เรื่อง บริการกงสุลนอกเวลาราชการ ปี 2562  (ทำหนังสือเดินทางและแจ้งเกิดขอสูติบัตรไทย)

ณ ร้านอาหาร Boo Restaurant สาขา 2 Messeplatz วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562  ผู้ที่ประสงค์ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ                                                    ล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 031-970-3414 (นัดหมายทำหนังสือเดินทาง) และ 031-970-3425 (นัดหมายทำสูติบัตร)