News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เยี่ยมชมโรงเรียนอาทิตย์อุทัย ณ เมือง Wädenswil รัฐซูริค

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนอาทิตย์อุทัยภายใต้สมาคมแสงตะวัน และพบปะครูอาสา นักเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกสมาคมแสงตะวัน ณ เมือง Wädenswil รัฐซูริค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและครูอาสาโดยมีนักเรียน ครูอาสา ผู้ปกครองและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกว่า 40 คน

สมาคมแสงตะวันได้ก่อตั้งโรงเรียนอาทิตย์อุทัยมาเป็นเวลา 6 ปี อยู่ภายใต้สมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ปัจจุบันโรงเรียนฯ ได้เปิดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่ 5-13 ปี ทุกวันเสาร์เวลา 09.30 -11.15 น. มีนักเรียนจำนวน 9 คน และครูอาสาจำนวน 10 คน