News & Activities Home > News & Activities


เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการครั้งที่ 1 ณ เมือง Feusisberg รัฐ Schwyz กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงทักษะในการใช้ภาษาไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน กิจกรรมประกอบด้วย (1) การตอบปัญหาภาษาไทย (2) การเขียนตามคำบอก (3) การวาดภาพรักเมืองไทย (4) การคัดลายมือ (5) การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ทั้งนี้ มีโรงเรียนจำนวน 10 แห่ง นำนักเรียนอายุระหว่าง 6 – 13 ปีขึ้นไป จำนวน 48 คน เข้าร่วมในโครงการ