News & Activities Home > News & Activities


พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 46

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 46 จำนวน 15 คน โดย นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ณ สมาคมนวดแผนไทยโบราณและสปาไทยแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมนวดแผนไทยโบราณและสปาไทยแห่งสวิตเซอร์แลนด์ โดยในปีนี้ ได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 19 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผศ. พิเศษ ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาดูงาน ณ สมาพันธรัฐสวิส ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวด้วย