News & Activities Home > News & Activities


การดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและกิจกรรมการให้บริการกงสุงนอกเวลาราชการ สำหรับชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์

               เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์  โดยได้เชิญคณะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด นำโดยนายกิตติ บุศยพลากร รองอัยการสูงสุด และนางลัดดาวัลย์ สิทธุรักษ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เดินทางมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนไทยไทย อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของชายไทยที่ถือสองสัญชาติ หลักเกณฑ์การซื้อขายและโอนที่ดินในประเทศไทยของชาวไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ กฎหมายสัญชาติ กฎหมายครอบครัว และกฎหมายมรดก โดยในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้นำคณะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมการสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎหมาย ซึ่งจัดโดยสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย โดยมีชาวไทยให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 70 คน
 
               หลังจากนั้น  ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมให้บริการกงสุล นอกเวลาราชการ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน รับแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตร ลงทะเบียนคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมทั้งจัดการบรรยายพิเศษด้านกฎหมายโดยคณะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด  ซึ่งมีชุมชนไทยมาขอรับบริการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย รวมจำนวนประมาณ 100 คน  ในโอกาสนี้ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 107 ณ นครเจนีวา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการปฎิบัติงานการให้บริการกงสุลนอกเวลาราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และกล่าวปราศรัยกับชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ด้วย