News & Activities Home > News & Activities


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีนครินทรวราราม สวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซนบาค ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์  การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การแสดงปาฐกถาธรรมเรื่อง “ความสำคัญของวันวิสาขบูชา” โดยพระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม การถวายผ้าป่าสามัคคี และพิธีเวียนเทียนประทักษิณ ทั้งนี้ มีชุมชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 250 คน

ในโอกาสนี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5 ณ วัดศรีนครินทรวราราม เพื่อให้บริการด้านกงสุลนอกเวลาราชการแก่ประชาชน โดยมีชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์มาขอรับบริการทำหนังสือเดินทางและสูติบัตรจำนวน 100 คน