News & Activities Home > News & Activities


โครงการอ่านเก่งเขียนดี 2 ของสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน สวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 และ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน สวิตเซอร์แลนด์ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้ร่วมมือกันจัดโครงการอ่านเก่งเขียนดี 2 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ  โดยนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากร เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้นและถ่ายทอดการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องไปยังบุตรหลานเยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตในสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งนี้มีครูอาสาและชุมชนไทยที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน