News & Activities Home > News & Activities


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่อง บริการกงสุลนอกเวลาราชการ ปี 2561

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
เรื่อง บริการกงสุลนอกเวลาราชการ ปี 2561 
(ทำหนังสือเดินทางและแจ้งเกิดขอสูติบัตรไทย)
ครั้งที่ 6 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
ผู้ที่ประสงค์ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 031-970-3414 (นัดหมายทำหนังสือเดินทาง) และ 031-970-3425 (นัดหมายทำสูติบัตร)
พิเศษ...การบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนไทย โดยผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด เวลา 10.00-12.00 น. และคลินิกตอบคำถาม เวลา 14.00-16.30 น.