News & Activities Home > News & Activities


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1)
ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองลูเซิร์น 
เปิดรับสมัครจำนวน 20 คน

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง (1) แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ (2) ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน และ (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น ทางอีเมล์ events.thaiemb@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 5 พฤษภาคม 2561