News & Activities Home > News & Activities


ความแตกต่างของขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์