News & Activities Home > News & Activities


โครงการพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารในวิชาชีพนวดไทยและสปาไทย

สมาคมนวดแผนไทยโบราณและสปาไทยแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพทางการสื่อสารในวิชาชีพนวดไทยและสปาไทย” ด้วยการสนับสนุนจาก        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีอาจารย์สุชาดา ไบเยอร์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนหนังสือ “ภาษาเยอรมันทางหัตถเวช” เป็นผู้ให้การอบรม และมีพนักงานนวดไทยและสปาไทยสนใจเข้าร่วมการอบรมทั้งจากชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ ในยุโรป อาทิ อิตาลี และเยอรมัน โครงการนี้ได้ช่วยพัฒนาศักยภาพ ทางด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพนวดไทยและสปาไทย ให้มีความรู้ภาษาเยอรมันที่ถูกต้องเกี่ยวกับกายภาพและอาการของผู้รับบริการนวดไทยและสปาไทย และช่วยยกระดับการให้บริการนวดไทยและสปาไทยให้มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานทัดเทียมสากล